Vedtægter for ØFUG

§ 1 - Navn, hjemsted og formål:

Foreningens navn er Ørting-Falling Ungdoms- og Gymnastikforening.
I daglig tale: ØFUG, og har hjemsted i Odder Kommune.
Foreningens formål er at give egnens beboere mulighed for udøvelse af sport, kultur aktiviteter & socialt samvær.

§ 2 - Driften:

Foreningens drift gennemføres ved hjælp af medlemskontingenter, tilskud, overskud fra arrangementer, samt fonds- og sponsorstøtte.
Medlemskontingenter fastsættes af bestyrelsen.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid hørende formue.
Der påhviler ikke foreningens eller bestyrelsens medlemmer personlig hæftelse.

§ 3 - Medlemskab af organisationer:

Foreningen er medlem af DIF og DGI Østjylland samt de nødvendige specialforbund.
Foreningen er undergivet disse foreningers lov og bestemmelser.

§ 4 - Optagelse af medlemmer:

Som aktivt eller passivt medlem i foreningen kan optages enhver, der ønsker det.
Medlemskab opnås gennem gyldig kvittering.

§ 5 - Daglig ledelse og tegningsret:

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves godkendelse af formand eller kasserer. Bestyrelsen kan give kassereren bemyndigelse til at disponere over foreningens konti. Ved dispositioner over 35.000 kr. skal der foreligge en beslutning truffet af en samlet bestyrelse.
Ved afstemninger med stemmelighed i bestyrelsen, gælder formandens stemme for to.

Bestyrelsen skal arbejde for at fremme foreningens formål og sørge for at foreningen overholder gældende vedtægter.
Ligeledes er det bestyrelsens ansvar at den til enhver tid gældende lovgivning overholdes herunder pædofili-lovgivningen/børneattester.

Idræts udvalg:

Alle områder hvor ØFUG vælger at tilbyde sport og idræt, kan nedsætte et udvalg der er ansvarlige for dette område. Alle udvalg har taleret på bestyrelsesmøderne, og hvis udvalget, af bestyrelsen, anses som værende meget vigtig for foreningen – kan bestyrelsen kræve at mindst 1 repræsentant for udvalget deltager på bestyrelsesmøderne (kan deles mellem alle medlemmer af udvalget).
Dette for at sikre at bestyrelsen er fuldt informeret om hvad der foregår.
Der er informationspligt således formanden er underrettet med referat fra alle møder i idræts udvalgene.

Event udvalg:

Alle områder hvor ØFUG vælger at lave et event, kan nedsætte et udvalg der er ansvarlige for dette område.
Alle nye events skal søge bestyrelsen om tilladelse til at afholdelse af event og fremvise et budget og idégrundlag til bestyrelsen, inden det, i bestyrelsen, besluttes om eventet kan afholdes.
Hvis et tidligere godkendt event giver et overskud, der svarer overens med forventningerne, skal medlemmerne i det enkelte udvalg ikke indhente tilladelse fra bestyrelsen, til at træffe økonomiske beslutninger, så længe de er forsvarlige.
Kommer der et underskud på afholdelsen af et event, er det nødvendigt for det enkelte udvalg at søge bestyrelsen om tilladelse til at afholde et evt. nyt event og fremvise et budget til bestyrelsen, inden det, i bestyrelsen, besluttes om eventet skal afholdes.
Der er informationspligt således formanden er underrettet med referat fra alle møder i event udvalgene.


§ 6 - Udmeldelse, eksklusion og udelukkelse:

Såfremt at et medlemskab af en aktivitet ikke fornyes, betragtes medlemmet som udmeldt på årsdagen for kontingentopkrævning.

Ethvert medlem kan ekskluderes, hvis der er restance i medlemskontingentet på mere end tre måneder, eller hvis medlemmet opfører sig på en sådan måde, som ikke er i tråd med foreningens normer.
Dette besluttes af bestyrelsen.

§ 7 - Generalforsamlingen:

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned.
Forslag, der ønskes forelagt ordinær, generalforsamling til vedtagelse skal være bestyrelsen ved formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det, eller når 15 af de aktive medlemmer stiller krav herom til bestyrelsen.
Dagsorden skal medtages i annonceringen, hvis den adskiller sig fra vedtægternes bestemmelser.
Indkaldelse skal ske med mindst 21 dages varsel via mail til foreningsmedlemmer, samt på foreningens digitale platforme.


§ 8 - Stemmeret og valgbarhed:

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 14 år, der kan fremvise gyldig kvittering, der er forfaldent og betalt inden for de seneste 12 måneder før generalforsamlingen.
Medlemmer under 14 år kan overdrage stemmeretten til en forældre/værge.
Hver fremmødt har kun én stemme.

Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer over 16 år, dog skal 5 medlemmer af bestyrelsen være myndige herunder formand, næstformand og kasserer.
​Medlemmer skal være fyldt 16 år i samme kalender år, som de vælges til bestyrelsen.


§ 9 - Dagsorden:

Dagsorden for generalforsamlingen skal omfatte følgende:

1.            Valg af dirigent samt stemmetællere
2.            Formanden aflægger beretning.
3.            Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.
4.            Fastlæggelse af kontingent for passive medlemmer
5.            Indkomne forslag.
6.            Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
7.            Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
8.            Valg af 2 revisorer.
9.            Eventuelt.

§ 10 - Generalforsamlingens ledelse:

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede generalforsamlingen.
Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, undtagen dog afstemningerne i § 15.
Referat af generalforsamlingen underskrives af dirigenten.

§ 11 - Bestyrelse - valg:

Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen,  

  • Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år
  • Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
  • Suppleanter er på valg hvert år.  

Bestyrelsen konstituerer sig selv på først kommende bestyrelsesmøde, med en formand, en kasserer, en sekretær og en næstformand.

Kandidaterne til bestyrelsen opstilles sideordnet, og der kan højst afgives 1 stemme pr. medlem, der kan vælges.  
Kandidaterne med det højeste antal stemmer er valgt.

Personvalg foregår altid skriftligt.
Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog senest 14 dage – efter generalforsamlingen med næstformand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen fører mødereferater.

§ 12 - Regnskab:

Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.
Foreningens årsregnskab kan fremlægges til gennemsyn på kassererens adresse senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 13 - Revision:

På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 2 revisorer, der skal være uafhængige af kassereren og bestyrelsen.

§ 14 - Vedtægtsændringer:

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 15 - Foreningens opløsning:

Foreningen kan opløses efter vedtagelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 og højst 7 ugers mellemrum, når 2/3 af de mødte stemmeberettigede stemmer herfor.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til de formål, der er bestemt i nærværende vedtægts § 1, og anvendes til fordel for børn og unge i Ørting – nærmere bestemt på generalforsamlingen i forbindelse med opløsningen.
Formuen kan under ingen omstændigheder tilfalde enkeltpersoner.


Vedtaget på generalforsamlingen i Ørting Hallen den 8. marts 2020.